ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   129  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00163     หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปี พ...    12
00162     แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ปี 2558     26
00161     แบบคัดกรองและติดตามผู้ผ่านการบำบัด     36
00160     แนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ     26
00159     หนังสือสั่งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ครั้งที่ 1    25
00157     การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    47
00156     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศ...    133
00155     แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ    372
00154     หนังสือสั่งการเชิญประชุมนำเข้าระบบรายงาน NISPA    54
00153     หนังสือสั่งการเชิญประชุมระบบรายงาน NISPA     46
00152     หนังสือสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558    96
00151     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 1    92
00150     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ     62
00149     คู่มือการนำเข้าแผนปฏิบัติการ    116
00148     เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 58    163
00147     ยุทธศาตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    109
00146     รายชื่อเป้าหมายสถานศึกษา ปี 2558 (จำนวน 286 แห่ง)    75
00145     การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    67
00144     หนังสือเชิญประชุมรับมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 255...    36
00143     หนังสือเชิญประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ปี 255...    39

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ