ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   124  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00157     การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    27
00156     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศ...    115
00155     แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ    207
00154     หนังสือสั่งการเชิญประชุมนำเข้าระบบรายงาน NISPA    46
00153     หนังสือสั่งการเชิญประชุมระบบรายงาน NISPA     35
00152     หนังสือสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558    82
00151     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 1    76
00150     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ     52
00149     คู่มือการนำเข้าแผนปฏิบัติการ    86
00148     เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 58    125
00147     ยุทธศาตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    90
00146     รายชื่อเป้าหมายสถานศึกษา ปี 2558 (จำนวน 286 แห่ง)    52
00145     การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    61
00144     หนังสือเชิญประชุมรับมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 255...    30
00143     หนังสือเชิญประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ปี 255...    33
00142     หนังสือเชิญประชุมรับมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 255...    39
00141     หนังสือสั่งการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    80
00140     หนังสือสั่งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร    52
00139     ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) ปี 2...    54
00138     เร่งรัด กำกับ ติดตามผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบที่ 2/25...    48

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ