ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   75  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00105     รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประ...    1
00103     แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ปี ๒๕๕๗ (ส่วนที่๒)    147
00102     แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ปี ๒๕๕๗    149
00101     แผนงาน โครงการ งบประมาณ กรมการปกครอง ปี 2557    118
00100     สรุปผลการประเมินระดับปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน    59
00099     สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดินฯ ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ    89
00098     คำสั่ง ศพส. ที่ 19/2556 แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557    93
00096     ระดับปัญหายาเสพติดรายหมู่บ้าน    110
00094     สรุประดับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน (ยอดสรุป)    88
00090     แบบฟอร์มเสนอแผนงานโครงการ ปี 2557    86
00088     ตรวจสอบผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหล...    63
00087     แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๗    60
00086     ร่าง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 ปี 2557    192
00084     โครงการประกวดชุมชนอุ่นใจ ภาคอีสานตอนล่าง    62
00083     แบบเก็บข้อมูลชุดตรวจ    83
00081     แนวทางเบิกจ่ายเงินอุดหนุน อปท. (ค่ายบำบัด) เพิ่มเติม    92
00080     แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง ๔ เดือนหลัง ฯเพ่ิมเติม    118
00079     คู่มือผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน    340
00078     แบบฟอร์มประมาณการเป้าหมาย ปี 2557 (ศพส.อ.)    136
00077     แบบฟอร์ม MOU นักเรียน ม.1 - ม.6 (ศพส.อ.)    273

หน้าที่ [1] 2 3 4

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ