ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   132  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00166     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส...    2
00165     แบบตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับคัดเลือกทหาร ปี 2558     14
00164     หนังสือสั่งการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคล KI เพื่อภารกิจการเฝ้าระวังชุมชน     7
00163     หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปี พ...    20
00162     แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ปี 2558     33
00161     แบบคัดกรองและติดตามผู้ผ่านการบำบัด     45
00160     แนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ     30
00159     หนังสือสั่งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ครั้งที่ 1    29
00157     การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    50
00156     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศ...    137
00155     แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ    431
00154     หนังสือสั่งการเชิญประชุมนำเข้าระบบรายงาน NISPA    56
00153     หนังสือสั่งการเชิญประชุมระบบรายงาน NISPA     47
00152     หนังสือสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558    98
00151     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 1    93
00150     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ     65
00149     คู่มือการนำเข้าแผนปฏิบัติการ    122
00148     เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 58    174
00147     ยุทธศาตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    112
00146     รายชื่อเป้าหมายสถานศึกษา ปี 2558 (จำนวน 286 แห่ง)    85

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ