ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   186  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00222     รายงานการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙    13
00221     แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการฯ ปี 2560 ระดับจังหวัด    68
00220     คำสั่งจังหวัดศรีสะเกษ ที่ 473 / 2559 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดทำแผนฯ    48
00218     ข้อมูลงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางที่มีรหัสงบประมาณจัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดระ...    95
00217     แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง    43
00216     แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2559 – 2560     36
00215     หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส. ด่วนที่สุด ที่ ยธ 1122/14423 ลงวันที่ 30 กันยายน 2559    37
00214     หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท 0311.3/ว 21987 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559    41
00213     รายชื่อผู้เข้าใช้ระบบ P-Watch    49
00212     ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม P-Watch    53
00211     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กันยายน 2559    38
00210     ระเบียบวาระการประชุมการจัดทำแผนฯ ปี 2560    35
00209     แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (ระดับอำเภอ)    111
00207     รายบงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เมื่อวันที่ 30 สค. 2559    26
00206     ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2560 (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค3 ด่วนที่สุด ที่ ยธ 1...    55
00205     ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2560 (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค3 ด่วนที่สุด ที่ ยธ 1...    35
00204     ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2560 (หมู่บ้านวิกฤต)    59
00203     แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(แก้ไขล่าส...    97
00202     แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเ...    50
00201     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 30 สค. 2559    31

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ