ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   128  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00162     แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ปี 2558     11
00161     แบบคัดกรองและติดตามผู้ผ่านการบำบัด     21
00160     แนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ     20
00159     หนังสือสั่งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ครั้งที่ 1    15
00157     การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    40
00156     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศ...    131
00155     แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ    312
00154     หนังสือสั่งการเชิญประชุมนำเข้าระบบรายงาน NISPA    49
00153     หนังสือสั่งการเชิญประชุมระบบรายงาน NISPA     43
00152     หนังสือสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558    92
00151     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 1    86
00150     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ     59
00149     คู่มือการนำเข้าแผนปฏิบัติการ    103
00148     เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 58    156
00147     ยุทธศาตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    102
00146     รายชื่อเป้าหมายสถานศึกษา ปี 2558 (จำนวน 286 แห่ง)    65
00145     การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    65
00144     หนังสือเชิญประชุมรับมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 255...    35
00143     หนังสือเชิญประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ปี 255...    38
00142     หนังสือเชิญประชุมรับมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 255...    46

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ