ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   136  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00170     หนังสือเชิญประชุมขับเคลื่อนโครงการตำรวจประสานโรงเรียน     7
00169     แบบสำรวจกำลังพลยาเสพติด ปี 57 และ ปี 58    13
00168     หนังสือสั่งการสำรวจข้อมูลกำลังพลด้านยาเสพติด ปี 57 และ ปี 58 (กระทรวงมหาดไทย)    15
00167     หนังสือสั่งการการสำรวจกำลังพลยาเสพติด ปี 57 (เพิ่มเติม) และ ปี 58    12
00166     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส...    18
00165     แบบตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับคัดเลือกทหาร ปี 2558     23
00164     หนังสือสั่งการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคล KI เพื่อภารกิจการเฝ้าระวังชุมชน     21
00163     หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการงานบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ปี พ...    34
00162     แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ปี 2558     42
00161     แบบคัดกรองและติดตามผู้ผ่านการบำบัด     57
00160     แนวทางการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ     41
00159     หนังสือสั่งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ครั้งที่ 1    41
00157     การลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)    57
00156     แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศ...    145
00155     แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ    589
00154     หนังสือสั่งการเชิญประชุมนำเข้าระบบรายงาน NISPA    61
00153     หนังสือสั่งการเชิญประชุมระบบรายงาน NISPA     56
00152     หนังสือสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558    105
00151     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 1    103
00150     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ     72

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ