ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   122  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00155     แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 จังหวัดศรีสะเกษ    47
00154     หนังสือสั่งการเชิญประชุมนำเข้าระบบรายงาน NISPA    19
00153     หนังสือสั่งการเชิญประชุมระบบรายงาน NISPA     16
00152     หนังสือสั่งการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558    52
00151     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ 1    36
00150     คำสั่งจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ     27
00149     คู่มือการนำเข้าแผนปฏิบัติการ    67
00148     เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ 58    93
00147     ยุทธศาตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    63
00146     รายชื่อเป้าหมายสถานศึกษา ปี 2558 (จำนวน 286 แห่ง)    28
00145     การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    43
00144     หนังสือเชิญประชุมรับมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 255...    13
00143     หนังสือเชิญประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ปี 255...    13
00142     หนังสือเชิญประชุมรับมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 255...    24
00141     หนังสือสั่งการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    63
00140     หนังสือสั่งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร    41
00139     ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) ปี 2...    40
00138     เร่งรัด กำกับ ติดตามผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบที่ 2/25...    36
00137     ร่างบันทึข้อตกลง การรับผิดชอบผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟี้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดย...    64
00136     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.    94

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ