ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   76  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00106     สรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ค...    0
00105     รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนตามโครงการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ประ...    5
00103     แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ปี ๒๕๕๗ (ส่วนที่๒)    148
00102     แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กรมการปกครอง ปี ๒๕๕๗    151
00101     แผนงาน โครงการ งบประมาณ กรมการปกครอง ปี 2557    118
00100     สรุปผลการประเมินระดับปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน    59
00099     สรุปผลการดำเนินงานปฏิบัติการพลังแผ่นดินฯ ปี 2556 จ.ศรีสะเกษ    90
00098     คำสั่ง ศพส. ที่ 19/2556 แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2557    94
00096     ระดับปัญหายาเสพติดรายหมู่บ้าน    110
00094     สรุประดับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน (ยอดสรุป)    88
00090     แบบฟอร์มเสนอแผนงานโครงการ ปี 2557    86
00088     ตรวจสอบผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ครั้งที่ ๒ รอบ ๖ เดือนหล...    63
00087     แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ ๓ ปี ๒๕๕๗    60
00086     ร่าง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 ปี 2557    200
00084     โครงการประกวดชุมชนอุ่นใจ ภาคอีสานตอนล่าง    62
00083     แบบเก็บข้อมูลชุดตรวจ    84
00081     แนวทางเบิกจ่ายเงินอุดหนุน อปท. (ค่ายบำบัด) เพิ่มเติม    93
00080     แนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง ๔ เดือนหลัง ฯเพ่ิมเติม    118
00079     คู่มือผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน    370
00078     แบบฟอร์มประมาณการเป้าหมาย ปี 2557 (ศพส.อ.)    136

หน้าที่ [1] 2 3 4

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ