ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   179  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00213     รายชื่อผู้เข้าใช้ระบบ P-Watch    5
00212     ขั้นตอนการดาวน์โหลดโปรแกรม P-Watch    4
00211     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กันยายน 2559    18
00210     ระเบียบวาระการประชุมการจัดทำแผนฯ ปี 2560    17
00209     แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (ระดับอำเภอ)    64
00208     แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2560 (ระดับจังหวัด)    47
00207     รายบงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เมื่อวันที่ 30 สค. 2559    21
00206     ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2560 (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค3 ด่วนที่สุด ที่ ยธ 1...    39
00205     ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2560 (หนังสือสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค3 ด่วนที่สุด ที่ ยธ 1...    25
00204     ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนฯ ปี 2560 (หมู่บ้านวิกฤต)    38
00203     แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(แก้ไขล่าส...    42
00202     แบบฟอร์มรายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการดำเ...    34
00201     ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 30 สค. 2559    30
00200     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน กรกฎาคม 2559    19
00199     แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายฯ(ฉบับใหม่ล่าสุด)    61
00198     แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ...    35
00197     แบบฟอร์มการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ...    17
00196     แนวทางการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    43
00195     รายงานการประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. เดือน พฤษภาคม 2559    63
00194     วาระการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ศก. วันที่ 22 มิถุนายน 2559    61

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ