ศพส. จังหวัดศรีสะเกษ
 

มีข้อมูลทั้งหมด   112  รายการ
  || แก้ไข/ลบข้อมูล || เพิ่มข้อมูล ||  

ลำดับที่
หัวข้อเรื่อง
จำนวนผู้ Download
00145     การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557    16
00144     หนังสือเชิญประชุมรับมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 255...    8
00143     หนังสือเชิญประชุมแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ ปี 255...    7
00142     หนังสือเชิญประชุมรับมอบนโยบายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 255...    20
00141     หนังสือสั่งการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558    52
00140     หนังสือสั่งการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร    38
00139     ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการดำเนินงานในระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) ปี 2...    35
00138     เร่งรัด กำกับ ติดตามผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบที่ 2/25...    33
00137     ร่างบันทึข้อตกลง การรับผิดชอบผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟี้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดย...    57
00136     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย คสช.    86
00135     สรุปจำนวนผู้ที่ต้องทำการติดตามหลังผ่านการบำบัดรักษา จังหวัดศรีสะเกษ(แยกรายอำเภอ)    92
00134     รายชื่อผู้ที่ต้องทำการติดตามหลังผ่านการบำบัดรักษา จังหวัดศรีสะเกษ(แยกรายอำเภอ)    104
00131     แนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฯ ในห้วง ๓ เดือน (กรกฎาคม – กันยายน ๒...    99
00130     เป้าหมายการดำเนินงานเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ ๒...    65
00129     ikza    38
00128     ขอเชิญเข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    68
00127     หนังสือสั่งการรายงานตามคำสั่ง คสช. ที่ 41/2557    85
00126     คำกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิ...    51
00125     แบบรายงานผลการปฏิบัติฯ คสช.41/2557 (แบบใหม่)    120
00124     หนังสือสั่งการตามมาตรการเร่งด่วนในการปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด    84

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6

© 2008 ® รณกร ถิรตานนท์ ::พัฒนาโปรมแกรม upload ข้อมูลโดย ศพส.จ.ศรีสะเกษ