Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   5799  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 05799
    ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิก สำหรับเครื่องตรวจอัตโนมัติ ๔๒ รายก...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
3
 05798
    สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘๙ รายการ
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
3
 05797
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องกัด Mini CNC จำนวน ๓ เครื่อง
   โดย :วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2
 05796
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
   โดย :วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
2
 05795
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม บ้านก่อ หมู่ ๒
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใต้
3
 05794
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านพอก หมู่ที่ ๓ (สายข้างโรงเรี...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลไพร
4
 05793
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์-รับส่งผู้ป่วย)
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 05792
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านหัวเสือ หมู่...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
2
 05791
    สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.๑)
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ
2
 05790
    สอบราคาจ้างปรับปรุงป้ายสำนักงานเทศบาลตำบลโนนสูง
   โดย :เทศบาลตำบลโนนสูง
3
 05789
    ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบหินคลุก ส...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 05788
    สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 7 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตะดอบ
9
 05787
    สอบราคาจ้างติดตั้งฝารางระบายน้ำ (แบบตะแกรงเหล็ก) บ้านสร้างแก้ว หมู่ ๑๑
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ
3
 05786
    สอบราคาจ้างขุดลอกหนองสระใหญ่(โนนยางสาธารณประโยชน์) บ้านโนนยาง หมู่ ๓
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลอีหล่ำ
8
 05785
    ประกวดราคาจ้างโครงการขุดลอกห้วยสำราญ แนวที่ 1 จากบ้านโนนดินทราย ต.หญ้าปล้อง ถึง ...
   โดย :เทศบาลตำบลน้ำคำ
9
 05784
    สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางสายทางบ้านกุดโง้ง - หนองเทา ช่วงบ้านกุุดโง้ง - โพนข่...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข่า
4
 05783
    สอบราคาจ้างก่อสร้างคลองระบายน้ำ บ้านก้านเหลือง หมู่ ๑ ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
6
 05782
    ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ อบต.พยุห์ ม.2
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลพยุห์
5
 05781
    ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :การเคหะแห่งชาติ
21
 05780
    สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
24

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ