Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   5697  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 05697
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านแ้ง หมู่ที่ ๑๔ ไปบ้านดอนตุ่น หมู่ที่ ๕
   โดย :เทศบาลตำบลส้มป่อย
17
 05696
    สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนศิลป์ หมู่ที่ ๔ (เส้นทางต.ไผ่)
   โดย :เทศบาลตำบลส้มป่อย
15
 05695
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโก หมู่ที่ ๑๓ (ซอยข้างวัด)
   โดย :เทศบาลตำบลส้มป่อย
14
 05694
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโง้ง หมู่ที่ ๖ ไปบ้านท่า หมู่...
   โดย :เทศบาลตำบลส้มป่อย
11
 05693
    สอบราคาจ้างโครงการขยายไหล่ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็กทั้งสองข้างด้วยดิน บ้านโก ม.๓,...
   โดย :เทศบาลตำบลส้มป่อย
8
 05692
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอัฒจันทร์ที่นั่งประธาน จำนวน ๑ รายการ
   โดย :สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
12
 05691
    สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   โดย :โรงเรียนโพธิ์วงศ์วิทยา
7
 05690
    การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
16
 05689
    สอบราคาจัดซื้อ/จัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
19
 05688
    สอบราคาซื้อโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Volume License จำนวน ๑ ชุด
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
10
 05687
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๔ รายการ พร้อมตู้ควบคุมสลับ...
   โดย :มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
8
 05686
    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
6
 05685
    สอบราคาซื้อรถยนต์ตู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒ ที่นั่ง(ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ปีงบประม...
   โดย :มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
6
 05684
    สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านเหล่าแค หมู่ที่ ๕ ตำบลโพนเขวา อำเภอเมื...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโพนเขวา
24
 05683
    สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
14
 05682
    สอบราคาจ้างก่อสร้างคันดินกั้นน้ำ ภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลห้...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ
15
 05681
    สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ ศูนย์
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
4
 05680
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านสี่แยกนาเจริญ หมู่ที่ ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโสน
9
 05679
    สอบราคาจ้างสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
22
 05678
    สอบราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็กในศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศร...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ก
16

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ