Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   4071  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 04071
    ประมูลราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อ รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ติดตั้งเครนไฮ...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลตะตอบ
4
 04070
    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการพัฒ...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
12
 04069
    สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา)
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
1
 04068
    ประกวดราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองแคน
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแคน
14
 04067
    ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :กรมทางหลวง
17
 04066
    สอบราคาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
1
 04065
    สอบราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ จำนวน 45 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
4
 04064
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลละล...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลละลม
6
 04063
    สอบราคางานจ้างติดตั้งหน่วยประมวลผลกลางระบบสำรองโทรศัพท์ (CPU AND RAMPACK)
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
0
 04062
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.2
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
15
 04061
    สอบราคาซื้อวัสดุการแพทย์ถุงบรรจุโลหิต แบบ 4 ถุง ขนาด 450 ซีซี
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
2
 04060
    สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำหญิง ชั้น 3 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
14
 04059
    สอบราคาจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
   โดย :ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
17
 04058
    การขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
11
 04057
    ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :ประกาศกรมทางหลวง
9
 04056
    สอบราคาจัดจ้างพิมพ์คู่มือการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก จำนวน 1 รายการ...
   โดย :ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ
3
 04055
    ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
   โดย :โรงพยาบาลเมืองจันทร์
22
 04054
    ประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
   โดย :เทศบาลเมืองกันทรลักษ์
10
 04053
    สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.พร้อมซ่อมแซมประตูเข้า - ออก และก่อสร้างรั้วคอน...
   โดย :ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
46
 04052
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟ...
   โดย :ประกาศสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
14

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ