Online : คน
มีข้อมูลทั้งหมด   6069  รายการ
    ข่าวใหม่ ออกจากระบบ

ลำดับที่ หัวข้อเรื่อง เข้าชม
 06069
    ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
3
 06068
    สอบราคาจ้างก่สร้างหลังคาลานอเนกประสงค์ภายในสำนักงานเทศบาล
   โดย :เทศบาลตำบลโนนสูง
6
 06067
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   โดย :โรงเรียนบึงมะลูวิทยา
2
 06066
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง
13
 06065
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง
7
 06064
    สอบราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   โดย :โรงเรียนบ้านสนาย
6
 06063
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร วางท่อ บ่อพักถนน คสล. ปรับปรุงถนนลงหินคลุ...
   โดย :เทศบาลตำบลพยุห์
10
 06062
    ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอุทยานการเรียนรู้ศรีสะเกษ (Sisaket Knowledge P...
   โดย :องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
15
 06061
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
   โดย :โรงเรียนบ้านภูมิซรอลวิทยา
8
 06060
    สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ม.3
   โดย :เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
17
 06059
    จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.1,7,11 ขนาดไม่เกิน 81-100 คน แบบไม่ตอก...
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลคลีกลิ้ง
15
 06058
    ประกวดราคาซื้อรถดับเพลิงบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลโคกตาล
7
 06057
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยลานลำดวน
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
12
 06056
    ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยหมู่บ้านนันทพงษ์(ระยะที่ 5)
   โดย :เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
8
 06055
    สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม.5
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลหนองค้า
18
 06054
    สอบราคา จำนวน 3 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
16
 06053
    ประกวดราคาซื้อแฟ้มเอกสารรายตัว สำหรับจัดเก็บโฉนดที่ดิน สัญญา และเอกสารอื่น
   โดย :สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จำกัด
10
 06052
    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง) พร้อมติดตั้ง ประจำศูนย์พัฒ...
   โดย :เทศบาลตำบลกระหวัน
8
 06051
    ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ภายในจังหวั...
   โดย :จังหวัดศรีสะเกษ
7
 06050
    สอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ
   โดย :องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตระกูล
18

หน้าที่ [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304

© 2008 ® ต. ต้นเต็ง ::โปรมแกรม upload ข่าวประกวดราคาจังหวัดศรีสะเกษ